T-Klub forever

Werking

Vzw Jeugdclubs was ooit een vzw waar verschillende organisaties zich onder schaarden waaronder T-Klub, migrantenwerking, werklozenwerking, … Sinds de jaren ’90 was enkel jeugdhuis T-Klub nog onderdeel van deze vzw.

In 2009 gingen we van start met het vindplaatsgericht jeugdwerk, waardoor vzw Jeugdclubs nu opnieuw op verschillende sporen actief is: Jeugdhuis T-Klub en het Vindplaatsgericht Jeugdwerk. In 2014 ontstond er een derde spoor voor de vzw, het artistieke project Lucifer.

Vzw Jeugdclubs is reeds sinds 1962 actief in Lokeren. In al die tijd zien we een aantal constanten die steeds terugkeren in onze organisatie. Je zou ze kunnen benoemen als het ‘genetisch materiaal’ van vzw Jeugdclubs.

Zo zien we dat het in onze aard ligt om:

 

  • Een pioniersrol te spelen: Al heel wat organisaties ontstonden op die manier uit de schoot van de vzw. Denk maar aan de Jazzclub, de Judoclub, het Centrum Jonge Migranten …
  • Een sociaal engagement op te nemen: Vanuit ervaren noden probeert de vzw steeds zijn verantwoordelijkheid op te nemen in Lokeren. Dat gebeurde onder andere reeds met de oprichting van de doppersateliers, de eerste straathoekwerker, en nu met het Vindplaatsgericht Jeugdwerk.
  • Participatief te werken: We vertrekken steeds vanuit de jongeren zelf, op hun maat en tempo, vanuit een positieve benadering.

 

Deze drie elementen vormen ook de rode draad doorheen de werking van jeugdhuis T-Klub, het Vindplaatsgericht Jeugdwerk en Lucifer.

 

Jeugdhuis T-Klub

T-logo.jpgT-Klub is een jeugdhuis waar vele vrijwilligers, ondersteund door 2 jeugdwerkers, de dagdagelijkse activiteiten bepalen en uitvoeren. Er is uiteraard geen betere manier om het jeugdhuis te beschrijven dan in de woorden van de leden zelf:

“T-Klub is een tweede thuis. Een plaats waar je welkom bent en je je vrienden kan ontmoeten. Je kan er jezelf zijn en er is een openheid tegenover andere jongeren ongeacht hun kledij en favoriete muziekstijl. Je kan er je sterke en zwakke kanten leren kennen en met de sterke kanten iets proberen te doen.”

“Er is een sfeer van openheid en respect voor elkaar, iedereen is hier welkom.”

“Het is een plaats waar je altijd terecht kan met je vragen, je kan er een stuk van de last op je schouders kwijt.”

“Er zijn geen verplichtingen. Je kan hier gewoon iets komen drinken maar je kan ook bij een werkgroep gaan. Je kan ofwel gewoon deelnemen aan activiteiten of mee helpen bij de organisatie van activiteiten.”

“Er is hier een zaal voor fuiven en optredens en er is steeds van alles te doen. Je kan hier ook op verschillende manieren creatief en expressief bezig zijn”

“Het jeugdhuis is een soort experimenteerruimte waar je al doende kan leren, vooral door samen te werken met anderen. Door samenwerking leer je ook dingen van jezelf en anderen op een andere manier bekijken.”

“In T-Klub heb je de mogelijkheid om mensen te ontmoeten en te leren kennen.”

T-Klub is open op:

Maandag: van 17u30 tot 23u (Lucifer)
Woensdag: van 14u tot 23u
Vrijdag: van 16u tot 02u
Zaterdag: van 20u tot 02u
+ Schooldagen: van 12u tot 13u30
(niet op woensdag) Middaginstuiven zijn alcoholvrij.

 

Vindplaatsgericht Jeugdwerk (VIP-werk)

VPJWlogoPOSkleur.jpgEind 2006 kwamen we via onderzoek en op basis van signalen tot de vaststelling dat een aantal groepen jongeren in Lokeren, van vnl. allochtone komaf, weinig tot geen contact hadden met diensten, groeperingen of mensen die op een positieve en emancipatorische manier met hen werkten. Deze jongeren gaven reeds meermaals aan dat ze zich vervelen. Zij hadden het gevoel dat er niet naar hen geluisterd werd, en dat er geen (vrijetijds-) aanbod voor hen was.

Vanuit deze vaststellingen, heeft vzw Jeugdclubs een project opgezet: het Vindplaatsgericht Jeugdwerk, dat in deze context dan ook ‘het geven van een stem aan deze jongeren’ beoogt.

Vindplaatsgericht Jeugdwerk richt zich op het creëren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod op maat en tempo van de jongeren op de plaatsen waar ze zich bevinden. Het vindplaatsgericht jeugdwerk benadert jongeren in hun vrije tijd, maar gaat uit van een geïntegreerde visie op jeugdwerk. Naast de vrijetijdsactiviteiten worden de jongeren ook ondersteund bij hun welzijnsvragen (bvb. rond huisvesting, opleiding en tewerkstelling). Samen met de jongeren gaan we tevens aan de slag met de signalen die zij geven.

Het vindplaatsgericht jeugdwerk wordt financieel mee ondersteund door de Vlaamse overheid en de stad Lokeren.

 

Lucifer Art project

web.jpgIn jauari 2014 werd het Lucifer project boven de doopvond gehouden. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid wordt er ingezet op de creativiteit en artistieke expressie van jongeren binnen en buiten Lokeren. Lucifer werkt in het eerste projectjaar rond het thema 'licht'. Dit brede thema opent de deur naar tal van disciplines. Rond het thema werd er een 'dreamteam' samen gebracht. Dat team bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die elk specifieke skills hebben en die mee willen inzetten en doorgeven voor het project. Zo zitten er in het dreamteam houtbewerkers, kunstenaars van diverse pluimage, techneuten en organisators. Samen bouwen zij aan een 'Lucifer' meesterstuk. Dat doen ze niet alleen. Afhankelijk van de noden organiseren ze specifieke workshops. Is er nood aan een metaalconstructie, dan komt er een workshop metaalbewerking. Zo betrekt 'Lucifer' heel wat jongeren met verschillende talenten. de resultaten van de workshops en het project worden getoond tijdens kleinere toonmomenten doorheen het jaar. In een volgende fase wordt met de resultaten naar buiten gekomen voor het grote publiek. Met het project worden nieuwe jongeren aangesproken en worden hun talenten en creativiteit aangewakkerd. Lucifer komt elke maandag samen van 17u30 tot 23u in het atelier in de Koophandelstraat.

 

XoU_leeuwsteunVOkleur.jpg

IDEE-FIX

In 2015 gingen we van start met het 'IDEE-FIX' project, dit is een bundeling van verschillende trajecten, activiteiten, acties en individuele begeleidingen. Het project heeft als doel drempels, die jongeren ervaren in hun zoektocht naar werk, weg te nemen én ondernemingszin in de brede betekenis van het woord bij jongeren te stimuleren.

Omdat er zo laagdrempelig mogelijk gewerkt wordt met  (voornamelijk) maatschappelijk kwetsbare jongeren, wordt er gebruik gemaakt van outreachend werken en de methodiek van het straathoekwerk. Er wordt steevast vraaggericht gewerkt en alles wat ondernomen wordt, wordt bottom-up samen met de jongeren georganiseerd.

Concreet werden de afgelopen twee jaar reeds acties, activiteiten en vormingstrajecten opgezet mbt tewerkstelling en ondernemerschap: voorbeelden hiervan zijn de Youthstartopleiding, de samenwerking met SBS Skillbuilders en de jobstudentenbeurs ism ACV. Tevens werden jongeren individueel begeleid rond tewerkstelling en de daarmee gepaard gaande drempels (thuissituatie, psychisch welzijn, dakloosheid, verslaving, eenzaamheid,...)

Ook (creatief) ondernemerschap bij jongeren wordt in het project aangemoedigd en ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn het uitbouwen van een rapperscollectief en bijhorende opnamestudio, het bieden van podiumkansen aan rappers, dichters en stand-up comedians,...

Daarnaast worden acties, activiteiten en vormingstrajecten met jongeren opgezet rond maatschappelijke tendenzen. Exemplarisch hiervoor is de inzamelingsactie voor vluchtelingen in Calais en vorming ivm de vluchtelingenproblematiek, 'BANG! Drop je woordenbom': een dialoogavond tussen jongeren rond het thema 'angst',...

Dit alles wordt op vraag van geëngageerde jongeren en op hun maat en tempo vormgegeven.     

 

De Droomfabriek

In het droomfabriek-project worden verschillende groepen jongeren (14-30 jaar) outreachend bereikt. De jeugdwerker legt contact met groepen jkongeren die minder makkelijk aansluiting vinden bij het traditionele jeugdwerk. Er worden 'meetingpoints' georganiseerd waarin de jongeren hun dromen en ideeën formuleren. Op basis van deze ideeën gaan we samen met de jongeren aan de slag. Zo zorgen we er samen met hen voor dat ook deze groepen jongeren hun ding kunnen doen in hun stad.

 

XoU_leeuwsteunVOkleur.jpg