T-Klub forever

Missie & Visie

Missie:

Vzw Jeugdclubs wil kansen tot zelfontplooiing maximaliseren met, door en voor alle jongeren tussen 14 en 25 jaar, woonachtig in en rond Lokeren, met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

De vzw doet dit vanuit het opzetten van groepsgerichte jeugdwerkactiviteiten met extra aandacht voor het welzijn en door het opnemen van een brug-, belangenbehartigings- en signaalfunctie. Dit alles in samenwerking met de stad en externe partners.

Visie:

Om bovenstaande missie te verwezenlijken stelt vzw Jeugdclubs zich een aantal kerntaken tot doel:

 • Vzw Jeugdclubs richt zich tot alle Lokerse jongeren tussen 14 en 25 jaar met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
 • Vzw Jeugdclubs richt zich vooral op de vrijetijdsbesteding van jongeren met de nodige aandacht voor andere leefdomeinen van jongeren zoals de school, het gezin, de buurt, de arbeidsmarkt, enz.
 • Vzw Jeugdclubs wil jongeren op een laagdrempelige manier bereiken.
 • De werking van vzw Jeugdclubs beoogt de maatschappelijke kwetsbaarheid van jongeren uit het Lokerse te verminderen en hun participatiekansen te verhogen:
  1.door hen een grotere mondigheid en weerbaarheid, en een sterker zelfvertrouwen te laten verwerven;
  2.door de verhoging van eigen inzichten in de subjectieve en collectieve persoonlijke en maatschappelijke situatie;
  3.door het stimuleren van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid, en in het algemeen de mogelijkheden te verhogen om persoonlijke en maatschappelijke streefdoelen te formuleren en te werken aan de realisatie ervan;
  4.door zich als groep te leren organiseren.
 • De werking van vzw Jeugdclubs heeft ook een signaal- en sensibiliseringsfunctie m.b.t. achterstellingsmechanismen t.a.v. maatschappelijke structuren en instituties. Vzw jeugdclubs wil de belangen van de Lokerse jongeren verdedigen en een spreekbuis vormen voor de jongeren.
 • Vzw Jeugdclubs wil meewerken aan het Lokerse jeugdbeleid en het bovenlokaal jeugdbeleid.
 • Vzw Jeugdclubs wil een netwerk vormen met andere jeugdorganisaties, welzijnsorganisaties en in het algemeen organisaties die werken op de verschillende leefdomeinen van jongeren.
 • Vzw Jeugdclubs wil jongeren enerzijds laagdrempelige informatie -en advies verlening op maat bieden en anderzijds ambulante hulpverlening op korte en lange termijn. Waar nodig wordt er doorverwezen naar de gepaste instanties.

 

Vzw jeugdclubs vertrekt vanuit een aantal uitgangspunten bij het uitvoeren van deze taken:

Participatief

Er is inspraak van de jongeren op alle niveau’s van de vzw, ook in de Raad van bestuur. Er wordt samen met de jongeren beslist welke activiteiten er op touw gezet worden. Het organiseren én het uitvoeren van de activiteiten gebeurt samen met de jongeren.

Vzw Jeugdclubs vertrekt steevast van een vraagbenadering en niet van een aanbodbenadering. Vanuit de contacten met de jongeren, met partnerorganisaties en via een constante omgevingsanalyse gaan we na wat de behoeften van de doelgroep zijn en spelen we hierop in. Er wordt dus steeds van onderuit gewerkt, de begeleidersaanpak van de beroepskrachten is afgestemd op dit principe.

Positief

Dit slaat op de manier waarop Vzw Jeugdclubs jongeren benadert en bekijkt. We beschouwen jongeren als actieve, dynamische creatoren en betekenisgevers, als mensen met sterktes en mogelijkheden. We vertrekken vanuit de talenten van de jongeren en niet vanuit hun beperkingen.

Vzw Jeugdclubs profileert zichzelf ook als een positieve organisatie. We streven naar een constructief emanciperend verhaal in een sfeer van samenwerking.

Toegankelijkheid

Vzw Jeugdclubs is er voor alle Lokerse jongeren met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. We merken dat een aantal specifieke doelgroepen moeilijk aansluiting vinden bij het klassieke jeugdwerk. Voor deze groepen doen we extra inspanningen. Via de werkwijze van vzw Jeugdclubs, waarbij steeds van onderuit wordt gewerkt en jongeren verantwoordelijkheden kunnen opnemen op alle niveaus, stimuleren we de toegankelijkheid voor deze groepen. De manier waarop dit gebeurd wordt verder verduidelijkt onder ‘methodiek’.

Autonomie

Om haar visie en missie te kunnen uitvoeren dient vzw Jeugdclubs te beschikken over een voldoende mate van autonomie. Dit heeft verschillende redenen:

Vzw Jeugdclubs beschouwt maatschappelijke achterstellings -en uitsluitingsmechanismen als vormen van maatschappelijk onrecht en wil deze mechanismen kunnen beïnvloeden. Vzw Jeugdclubs wil een spreekbuis vormen voor de jongeren naar het jeugdbeleid en hun belangen verdedigen. We willen vanuit een constructieve en kritische invalshoek meebouwen aan het lokaal en bovenlokaal beleid. Vanuit dezelfde kritische houding wil vzw Jeugdclubs de eigen werking frequent evalueren en bijsturen waar nodig, telkens met het oog op een kwaliteitsverbetering. Kortom, autonomie is nodig om als volwaardige partner te kunnen meewerken aan het lokaal beleid en om te beschikken over de nodige zelfsturing om te streven naar kwaliteit binnen de werking.

Meer over de visie van Vzw jeugdclubs vind je via deze link.