T-Klub forever

Methodiek

Jeugdhuis T-Klub

T-Klub is een plek waar heel wat Lokerse jongeren elkaar ontmoeten. Via de instuifwerking van Jeugdhuis T-Klub worden continue inspanningen gedaan om zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te werken. We streven er naar om voor jongeren die geen 'plek' vinden of krijgen een 2e of zelfs 1e thuis te zijn. We zijn geen doorsnee jeugdhuis. Uniek aan T-Klub is dat we een mix bereiken van 'gewone' jongeren en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Doorheen de werking van het jeugdhuis krijgen zij de kans om een breed continuüm aan verantwoordelijkheden op te nemen. Zij kunnen als consument naar het jeugdhuis komen zonder verplichtingen, maar kunnen eveneens achter de toog staan, muziek opleggen, een activiteit mee organiseren.. tot zelf een eigen festival organiseren of zetelen in de Raad van Bestuur. Centraal hierbij staat dat we elke jongere op een positieve manier benaderen, als actieve betekenisgevers met elk zijn talenten en mogelijkheden. De activiteiten en werking worden bepaald door de jongeren. T-Klub is van hén. De jeugdwerkers vervullen een motiverende en ondersteunende rol.

waasland.jpg

61urenpic.jpg

melonfest.jpg

De vrijwilligers van de ‘Bar Commissie’ houden het jeugdhuis 4 dagen per week open. Verder zijn de vrijwilligers georganiseerd in een ‘Harde Kern’ die de dagelijkse werking van het jeugdhuis bepaalt en activiteiten organiseert. Het muzikale aspect is een belangrijk onderdeel van T-Klub. De ‘WG Muziek’ organiseert onder andere optredens, vormingen voor dj’s en speelkansen.

Op maat van de jongeren en op basis van interesses worden regelmatig vormingen georganiseerd (gesloten aanbod voor werkgroepen en open aanbod voor elk lid).

De lage drempel van T-Klub en de nabijheid en openheid van de jeugdwerkers zorgt ervoor dat jongeren makkelijker hun problemen gaan aankaarten. Er ontstaat een professionele vertrouwensband tussen de jongeren en de jeugdwerkers. Indien de jongere het wenst wordt er samen met hem/haar een parcours afgelegd waarin wordt getracht de situatie te verbeteren. Indien noodzakelijk wordt er, in overleg met de jongere, contact gelegd met diverse diensten.      

Het Jeugdhuis is een goede barometer om te peilen naar de wensen en noden van de Lokerse jeugd. Met deze signalen gaan we actief aan de slag om de belangen van de Lokerse jongeren te verdedigen en hen een spreekbuis te geven.

 

Vindplaatsgericht jeugdwerk

Contact met jongeren

Het vindplaatsgericht jeugdwerk is een laagdrempelige vorm van jeugdwerk waarin de levensdomeinen vrije tijd en welzijn integraal benaderd worden.

Om het laagdrempelige karakter van de werkvorm te waarborgen wordt de straat op gegaan. Jongeren worden in hun vrije tijd benaderd op de plekken waar zij zich bevinden, de vindplaatsen.

De vindplaatsgerichte jeugdwerker is present, aanwezig op straat en vormt voor vele jongeren een gemakkelijk aanspreekpunt. Hij luistert naar hen en puurt signalen uit de gesprekken.

Door herhaaldelijke contacten met de jongeren, wordt een vertrouwensband opgebouwd. Dat de vindplaatsgerichte jeugdwerker gebonden is aan beroepsgeheim komt het vertrouwen bij vele jongeren ten goede. Dit is het voorwaardenscheppend kader om aan de slag te gaan.

Op maat en tempo van de jongeren en vanuit hun interesses worden er groepsactiviteiten opgezet. Gasten worden hierbij ingeschakeld in de organisatie ervan. Vrije tijd is hierbij de insteek. Door het opzetten van vrije tijdsactiviteiten wordt aan het welzijn van jongeren gewerkt: jongeren worden aangespoord om hun eigen netwerken te versterken en hun talenten maximaal aan te wenden.

Vzw Jeugdclubs in Lokeren.jpgHDV_0400.jpgCAM_0250_1.JPG

Doorverwijzing

Wanneer een jongere een concrete hulpvraag stelt, begeleidt de vindplaatsgerichte jeugdwerker hem. Samen met de gast wordt zijn situatie uitgepuurd en handelingsmogelijkheden besproken. Wanneer de jongere zelf een keuze gemaakt heeft, wordt hij doorverwezen naar de dienst of organisatie die hem hier het best bij kan verder helpen. Binnen de organisatie noemen we dit de ‘tussen straat en loket-functie’ van de vindplaatsgerichte jeugdwerker.

Signaleren en belangenbehartiging

Een van de hoofddoelen van het vindplaatsgericht jeugdwerk is een stem geven aan de groep jongeren waarmee gewerkt wordt. In deze context treedt de vindplaatsgerichte werker op als belangenbehartiger naar het beleid en organisaties uit het middenveld toe. De op straat aangereikte signalen worden naar betrokken diensten of organisaties gecommuniceerd en er wordt gepleit om hiermee aan de slag te gaan. Hiervoor wordt er heel wat aandacht besteed aan het uitbouwen van een goed (lokaal én bovenlokaal) netwerk.

 

Lucifer Art Project

In jauari 2014 werd het Lucifer project boven de doopvond gehouden. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid wordt er ingezet op de creativiteit en artistieke expressie van jongeren binnen en buiten Lokeren. Lucifer werkt in het eerste projectjaar rond het thema 'licht'. Dit brede thema opent de deur naar tal van disciplines. Rond het thema werd er een 'dreamteam' samen gebracht. Dat team bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die elk specifieke skills hebben en die mee willen inzetten en doorgeven voor het project. Zo zitten er in het dreamteam houtbewerkers, kunstenaars van diverse pluimage, techneuten en organisators. Samen bouwen zij aan een 'Lucifer' meesterstuk. Dat doen ze niet alleen. Afhankelijk van de noden organiseren ze specifieke workshops. Is er nood aan een metaalconstructie, dan komt er een workshop metaalbewerking. Zo betrekt 'Lucifer' heel wat jongeren met verschillende talenten. de resultaten van de workshops en het project worden getoond tijdens kleinere toonmomenten doorheen het jaar. In een volgende fase wordt met de resultaten naar buiten gekomen voor het grote publiek. Met het project worden nieuwe jongeren aangesproken en worden hun talenten en creativiteit aangewakkerd.
meer info: http://www.facebook.com/lucifer.art.project?fref=ts